Scholen en excellent onderwijs

Scholen hebben op uiteenlopende manieren te maken met hoogbegaafdheid. De leerlingen in de klas hebben uitdaging nodig, en de leerkracht moet hier inhoud aan geven en dit kunnen organiseren. Vervolgens is het van belang dat er schoolbrede afspraken komen, en protocollen worden opgesteld, die resulteren in beleid. Dit beleid dient uiteraard te passen bij de visie van de school. Daarnaast zijn er nog andere zaken van belang: hoe gaat de school om met doortoetsen (wanneer gebeurt dat en met welk doel), met versnelling, met onderpresteren, en met slimme kleuters bijvoorbeeld? Hoe vindt signalering plaats en vervolgens de diagnosticering?

In bovenstaande uiteenzetting is de dagelijkse praktijk het uitgangspunt. Het is ook mogelijk om het traject te bewandelen op een top-downmanier: eerst bepaal je de visie van de school in algemene zin, en daarna de visie op het omgaan met hoogbegaafdheid. Vervolgens bepaal je de protocollen en het beleid, om van daaruit de vertaalslag te maken naar de klas. Zodat ook uw school excellent onderwijs biedt!

Welke weg u ook kiest, ik bied u advies en ondersteuning bij de vormgeving van excellent onderwijs.

 

Beleid op hoogbegaafdheidCoaching van leerkrachtenStudiemiddag hoogbegaafdheid Workshops voor professionals

 

 

‘Afgelopen schooljaar heeft Monique onze school intensief begeleid bij de vormgeving van het onderwijs aan hoogbegaafden. Zij heeft samen met het team handen en voeten gegeven aan onze visie, waardoor er een duidelijke structuur en eenheid in de school is ontstaan. Dat maakt dat wij dit schooljaar met groot vertrouwen tegemoet zien! Samen met Monique gaan we de bereikte resultaten borgen en zetten we een volgende stap.’

Henriëtte van de Sluis

directeur Kastanjepoort, Erichem

Bureau Flore
Monique Jonkers

Monique: bel 06 463 88 469 of mail
Nickey: bel 06 24 17 55 34 of mail

Maliesingel 16a
3581 BD  Utrecht

Maalkoppelweg 4, 4105 HH Culemborg