Diagnostiek

 Soms zijn er vermoedens over de leerontwikkeling van een kind. Een vermoeden dat een kind misschien meer kan dan hij of zij laat zien, een vermoeden dat er een voorsprong is qua lesstof of een vermoeden van hoogbegaafdheid. In zulke gevallen kan het fijn zijn om door middel van diagnostiek te kijken waar een kind precies staat. Dit geeft duidelijkheid en helpt bij het vormgeven van het onderwijs. Bij Bureau Flore doen we zowel didactisch onderzoek (didactisch doortoetsen) als intelligentieonderzoek bij kinderen vanaf 4 jaar.

Visie op diagnostiek

Een toets of test levert altijd kwantitatieve, cijfermatige informatie. Een IQ-test geeft een IQ-score en een didactisch onderzoek rapporteert scores op een schaal van A t/m E of I t/m V. Deze cijfermatige informatie is natuurlijk interessant: het is nuttig om te weten of iemand op het niveau van groep 4, 5 of 6 rekent en of iemands cognitieve capaciteiten op gemiddeld, begaafd of hoogbegaafd niveau liggen. Toch is deze kwantitatieve informatie voor ons ondergeschikt aan een ander type informatie dat we ook halen uit tests en toetsen: kwalitatieve informatie in de vorm van observaties.

Toetsen en tests nemen we in een één-op-één setting af. Daardoor zien we heel veel: taakaanpak, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, reactie op moeilijke of juiste makkelijke opdrachten, contactname, concentratie et cetera. Juist deze informatie is voor ons het meest waardevol. Over het algemeen helpt deze informatie namelijk bij het beantwoorden van vragen die ouders hebben, zoals: hoe help ik mijn kind ‘leren leren’? Of: waarom zien we thuis een ander kind dan op school? Alleen een cijfer helpt niet om deze vragen te beantwoorden, maar observaties over mindset, accepteren van instructie en reactie op uitdagingen wel.

Het cijfer is voor ons een hulpmiddel; de observaties zijn leidend voor de adviezen over het onderwijsaanbod en de begeleiding van een kind. Daarom zullen we in het gesprek na afloop van een toets of test slechts kort stilstaan bij het cijfer en uitgebreider praten over de observaties en de daaruit voortvloeiende adviezen.

Didactisch doortoetsen

Didactisch doortoetsen geeft inzicht in welke lesstof je kind beheerst en welke (nog) niet. Je kunt op deze manier bepalen op welk niveau je kind zit voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen/wiskunde, hoofdrekenen en spelling. Als je denkt aan versnellen is dit een handig hulpmiddel om te bepalen hoe ver je kind is in de basisvakken, wat het al beheerst, waar de hiaten zitten en welke lesstofonderdelen nog aangeboden moeten worden.

Didactisch doortoetsen neemt 2 tot 4 uur in beslag. Daarnaast hebben we 2 tot 3 uur nodig om de resultaten uit te werken, en een verslag te maken. In dit verslag staan naast de resultaten ook de onderwijsaanpassingen die je kind nodig heeft. Het verslag biedt concrete handvatten voor school; zij kunnen er meteen mee aan de slag. Het onderzoek en verslag lichten wij toe in een gesprek, waarin wij ouders handvatten geven voor het gesprek op school.

Na dit onderzoek weet je precies wat je kind wel en niet beheerst voor wat betreft de basisvakken, en wat de onderwijsbehoefte van je kind is. Je hebt duidelijkheid over wat je kind nodig heeft van school, en op welke manier dat het beste kan worden aangeboden. Meer weten? Lees hier meer over didactisch doortoetsen.

Intelligentieonderzoek

Er is een vermoeden van hoogbegaafdheid bij je zoon of dochter. Het kan dan prettig zijn om door middel van diagnostiek (onderzoek) vast te stellen wat het IQ is. Dat geeft niet alleen duidelijkheid omtrent de capaciteiten, maar geeft ook inzicht in sterke en zwakke punten, en handvatten voor hoe je hiermee om kunt gaan. Zo kan een IQ-test ingezet worden wanneer er vragen zijn over onderpresteren, schoolkeuze, toelating tot voltijds hb-onderwijs of wanneer er behoefte is aan handvatten voor op school en thuis. Wij beschikken over de WPPSI-III, RAKIT-2 en WISC-V.

Onze ruime ervaring met hoogbegaafdheid maakt dat we net dat beetje extra kunnen bieden waar hoogbegaafden vaak behoefte aan hebben: warmte, humor en sensitiviteit. Meer weten? Lees hier meer over intelligentieonderzoek.

Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO)

De NIO is een test die kan helpen bij het bepalen van de schoolkeuze van je kind. Dat kan handig zijn wanneer er bijvoorbeeld sprake is van zeer sterk wisselende CITO-resultaten (door onderpresteren of faalangst) of wanneer de uitslag van de CITO-eindtoets anders is dan verwacht. Daarnaast kan de NIO ook worden ingezet in klas 1 tot en met 3 van de middelbare school wanneer er twijfels zijn over het best passende onderwijsniveau.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Didactisch doortoetsen en/of intelligentieonderzoek?

Weet je niet precies wat het beste aansluit bij de vragen over je kind: didactisch doortoetsen of intelligentieonderzoek? Of misschien een NIO? Neem gerust contact op. We denken graag mee. Ook is het mogelijk om een combinatie te maken, bijvoorbeeld een intelligentieonderzoek aangevuld met een didactisch onderzoek voor één (of meerdere) vakgebieden. Je bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek om de mogelijkheden te bespreken.

 

 

 

 

Nickey test op een heel fijne manier. Ze straalt rust uit en geeft kinderen de ruimte om te laten zien wat ze kunnen. Daardoor heeft mijn faalangstige zoon toch laten zien wat hij in huis heeft.

Mijn kind heeft een ontzettend leuke ochtend bij Nickey gehad. Toen ik hem kwam ophalen, vertelde hij enthousiast dat hij alleen maar spelletjes had gedaan en dat het veel leuker was dan school. Hij heeft nog dagenlang gezegd dat hij nog wel een keer naar Nickey wilde gaan.

Nickey heeft mijn dochter didactisch doorgetoetst. Ons vermoeden dat ze onderpresteert op de CITO’s is bevestigd. Nu kunnen we zorgen voor passend aanbod.

We hadden het idee dat onze zoon een flinke voorsprong had op het gebied van rekenen en begrijpend lezen. Het didactisch onderzoek bevestigde dit vermoeden. We kregen niet alleen een helder verslag, maar ook handvatten voor het gesprek op school. Nu kunnen we stappen gaan zetten!

Op school presteerde mijn dochter onder. Bij Bureau Flore was haar passieve houding al snel weg, en ging zij gefocust en betrokken aan de slag. Nickey, heel erg veel dank voor jouw verslag, wij vonden het een prettig contact en zijn blij met jouw scherpe inzichten en goede verwoording hiervan. 

De school van onze dochter was blij met de duidelijke en begrijpelijke toon van het onderzoeksrapport. Dat maakten ze niet vaak mee, was hun commentaar. Ze konden er meteen mee aan de slag. Complimenten dus!

We hebben de testafname als heel prettig ervaren. Fijn, toegankelijk en begripvol. Dat hebben we allemaal erg fijn gevonden, dank daarvoor! 

Bureau Flore
Monique Jonkers

Monique: bel 06 463 88 469 of mail
Nickey: bel 06 24 17 55 34 of mail

Maalkoppelweg 4
4105 HH Culemborg